No miracles. Just formulas.🧪
Количка 0

Условия за участие във Facebook игра

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ FACEBOOK ИГРА С НАГРАДА ОТ „Офис 3“ ООД


І. Организатор на Играта

1.1. Организатор на играта (наричана по-долу за краткост „Играта“) Офис 3  ООД (www.novakoja.com) със седалище и адрес на управление: Пловдив, жк. Тракия 134, вх А, ап 9, („Организаторът“).

Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се доброволно в нея. Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

  1. Място на провеждане на Играта

2.1. Играта се организира и се провежда на територията на Република България в Facebook страницата на Офис 3 ООД - https://www.facebook.com/NovaKoja

2.2. Общите условия са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на „Офис 3“ ООД

III. Период на провеждане на Играта

3.1. Играта се провежда в периода от 03 до 05.04.2024 г. включително („Период на Играта“).

  1. Изисквания за участие в играта.

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители, на които е възложено изпълнението на услуги, свързани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).


4.2. В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България, с изключение на лицата, посочени в 4.1. За доказване на пълнолетието от участник може да бъде поискано представяне на документ за самоличност, удостоверяващ неговата възраст.

4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока и/или услуга предлагана от Организатора или трето лице.

4.4. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.

4.5. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.


  1. Условия за участие в играта.

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което в периода на провеждане на Играта трябва да:

5.1.1. Отговаря на условията за участие в Играта по т. 4.2. и да притежава валиден профил в платформата Facebook

5.1.2. В периода на Играта да са последвали профила на “Офис 3 ООД“ във  Facebook 5.1.3. В коментар под поста за играта да отговори правилно на въпроса в поста във Facebook

Всеки участник има право на едно участие в Играта от своя профил

5.2. За участието си в Играта участниците предоставят доброволно следните данни:

Данните, които участниците предоставят доброволно при участието си в Играта, са публично достъпната им информация от профилите им във Facebook, с които са се включили в Играта.

Участникът, който е определен за Спечелил от Играта, трябва да предостави допълнително следните данни за получаване на наградата: собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, телефон за контакт и и-мейл, за да може организаторът да поеме дължимия данък при източника и да се попълни декларация по чл. 55 и чл.201


5.3. С участието си в Играта всеки участник декларира, че е прочел и приел настоящите Правила, задължава се да ги спазва и е предоставил доброволно необходимите лични данни.

5.4. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се включва в Играта като участник.

  1. Награда

6.1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия трима участници имат възможност да спечелят продукт по избор от новия бранд в рамките на селекцията предоставена на www.NovaKoja.com

6.2. Наградата се осигурява от “Офис 3“ ООД - Организатор.

6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната й равностойност.

VII. Определяне на печеливш

7.1. След приключване на периода на Играта, в срок до 3 работни дни партньорите на Офис 3 ООД на случаен принцип ще изберат един печеливш Участник, който отговаря на изискванията и са изпълнили условията на играта.

7.2. Имената и/или потребителското име от профила на Участниците, избрани за Спечелили съобразно условията на настоящия раздел се обявява на страницата https://www.facebook.com/NovaKoja в срок до 5 работни дни считано от датата на избирането му.

7.3. Освен обявяването на спечелилия на страницата по т.7.2, Спечелилият се свързват с организратора чрез лично съобщение на профила, от който  участват в Играта.

7.4. Ако определените за спечелили не се свържат в посочения срок от 5 дни с Организатора, те губят правото си да получат наградата и Организаторът определя по реда на т. 7.1. друг победител сред останалите участници.


VIII. Получаване на награда от играта

8.1. Наградата се изпраща лично на адреса на печелившия.  Получаването на наградата от Спечелилия, трябва да бъде осъществено в срок до 7 дни считано от датата на предоставяне на информацията по т.7.4 и след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

Спечелилият получава Наградата след подписване на приемо-предавателен протокол, при следните условия:

1) Спечелилият да потърси Наградата в срока посочен по-горе в т. 8.1.;

8.2. В случай, че Спечелилият не се яви да получи своята Награда в срока по т.8.1., както и при неспазване на условията на Играта, същият няма право да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на Спечелилия, който не е получил Наградата си. При предоставяне от страна на Участващ в играта на невалидни, непълни или неточни данни за контакт, Организаторът не носи отговорност, в този случай ще бъде изтеглен нов печеливш.

  1. Прекратяване на участието в играта

9.1. Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си в Играта във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да премахне следването на профила на Организатора на страницата https://www.facebook.com/NovaKoja По този начин той се отказва от участие и занапред.

  1. Отговорност

10.1. Участниците в Играта са длъжни да се запознаят и да спазват настоящите общи условия за участие в Играта („Общите условия“).

10.2. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с настоящите Общи условия като отговаря само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.

10.3. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си във Facebook, който е използвал за участие в Играта.